คุ้มสุด! ค่าเบี้ยประกันทุก 1,000 บาท รับ 1,000 M Point

SCB M Insurance

คุ้มครองทุกไลฟ์สไตล์.... ตอบโจทย์อย่างคุ้มค่า
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันที่ร่วมรายการ
ที่บูธ SCB M หรือบูธ SCB Protect
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 - 30 เม.ย. 64

คุ้มสุด! ค่าเบี้ยประกันทุก 1,000 บาท รับ 1,000 M Point
รวมสูงสุด 30,000 M Point / ท่าน / กรมธรรม์
สิทธิพิเศษพิเศษสำหรับสมาชิก M Card เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยในกลุ่ม “SCB M INSURANCE” และ “SCB Protect” ภายในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564

 • พิเศษสำหรับสมาชิก M Card เมื่อชำระค่าเบี้ยฯ ทุกๆ 1,000 บาท รับฟรี 1,000 M Point รวมสูงสุด 30,000 M Point ต่อคนต่อกรมธรรม์
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก M Card โดยจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่าน SMS โดยพิมพ์ INS เว้นวรรค ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล เว้นวรรค เลขที่ใบคำขอฯ หรือเลขที่กรมธรรม์ เว้นวรรค จำนวนค่าเบี้ยฯ ที่ชำระในครั้งแรก แล้วส่งมาที่เบอร์ 4545333 และจะต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • คะแนนสะสม M Point ที่มอบให้จะคำนวณจากค่าเบี้ยฯ ที่ชำระเงินในครั้งแรกเท่านั้น เมื่อชำระค่าเบี้ยฯ ทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับ 1,000 M Point สูงสุด 30,000 M Point ต่อคนต่อกรมธรรม์
 • จำกัดสิทธิ์ที่จะได้รับ 1 ท่านต่อ 1 กรมธรรม์ และหากสมาชิก M Card ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากกว่า 1 กรมธรรม์ จะมอบสิทธิ์ให้เฉพาะกรมธรรม์แรกที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์รวม 5,000,000 M Point ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะลำดับจากผู้ที่ทำการส่ง SMS เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และหากมีลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษครบจำนวนตามที่ระบุ จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทาง SMS และผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากที่มีผู้ใช้สิทธิ์ครบแล้วจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขแคมเปญในทันที 
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในกลุ่ม SCB M INSURANCE (บูธ SCB M) และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SCB Protect  (บูธ SCB Protect)
 • ทั้งนี้ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะต้องลงนามและชำระค่าเบี้ยฯ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 และกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยมีค่าเบี้ยฯ รายปีต่อกรมธรรม์ 1,000 บาทขึ้นไป
 • บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะดำเนินการเพิ่มคะแนนสะสม M Point ไปยังชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และเป็นข้อมูลเดียวกับที่ท่านได้ลงทะเบียนสมาชิก M Card หลังจากที่บริษัทประกันอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) 15 วัน หลังจากได้รับกรมธรรม์ โดยจะดำเนินการเป็นสามรอบดังนี้
  เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยฯ ระหว่างวันที่     
  - 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
  รับคะแนนสะสม M Point ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  - 1 มีนาคม 2564  - 31 มีนาคม 2564
  รับคะแนนสะสม M Point ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  - 1 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564
  รับคะแนนสะสม M Point ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ประกันที่บูธ SCB M หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ประกันที่บูธ SCB Protect ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ตามที่ท่านได้สมัครและชำระเงินที่บูธใดบูธหนึ่งเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป 
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย รับประกันภัยโดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย และ บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
 • ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก ควรชำระเบี้ยประกันภัยและถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจไม่ได้หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่บูธ SCB M, บูธ SCB Protect หรือ SCB M Call Center โทร. 1295
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.) หรือ  www.fwd.co.th (สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต) หรือติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-611-4000 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ ศูนย์บริการลูกค้าอาคเนย์ ประกันภัย โทร.1726 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (สำหรับกรมธรรม์ประกันวินาศภัย)
We think you'll love