แลกคะแนนสะสม M Point รับ Code ส่วนลด Robinhood Application สูงสุด 500 บาท

SCB M x Robinhood

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA
แลกคะแนนสะสม M Point เพื่อรับโค้ดส่วนลด Robinhood Application สูงสุด 500 บาท
ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64

แลกคะแนนสะสม M Point ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน

 • แลก 800 M Point  รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท
  จำกัด 1,000 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • แลก 2,400 M Point รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 300 บาท
  จำกัด 500 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการาย

 • แลก 4,000 M Point รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 500 บาท
  จำกัด 300 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (ผู้ถือบัตร) แลกคะแนนสะสม M Point ผ่าน M Card Application เพื่อรับโค้ดส่วนลดใช้ใน Robinhood Application ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564
 • กดแลกคะแนนเพื่อรับโค้ดส่วนลด ผ่าน M Card Application
  - แลกคะแนนสะสม 800 M Point รับ โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำกัด 1,000 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  - แลกคะแนนสะสม 2,400 M Point รับ โค้ดส่วนลดมูลค่า 300 บาท จำกัด 500 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการาย
  - แลกคะแนนสะสม 4,000 M Point รับ โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท จำกัด 300 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 1,800 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
 • ยอดซื้อขั้นต่ำใน Robinhood Application ต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าโค้ดส่วนลดที่ได้รับ
 • โปรดระบุโค้ดส่วนลดที่ได้รับในขั้นตอนการชำระผ่าน Robinhood Application
 • จำกัดการใช้ 1 โค้ดส่วนลดต่อรายการสั่งซื้อ 
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้  
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม M Point เพียงพอในวันที่กดรับสิทธิ์ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • กรณีแลกรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนสิทธิ์ได้
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ในแถบ My Account ด้านมุมขวาล่าง ของ M Application
 • ธนาคาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป และบรืษัทเพอร์เพิล เวนเจอร์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป และบริษัทเพอร์เพิล เวนเจอร์ส เป็นที่สุด   
 • ห้างฯ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นอันใดอันเนื่องมาจากการซื้อหรือบริการดังกล่าว ของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card แอปพลิเคชัน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB M CALL CENTER โทร.1295

We think you'll love