รับเงินก้อน ผ่อนสบาย กับ สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

SCB M

รับเงินก้อน ผ่อนสบาย กับ สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN
ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 9.99%
1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64

พิเศษ..... สมัครวันนี้ รับฟรี!! กระเป๋าล้อลาก Red Champagne (ขนาด 28 นิ้ว) มูลค่า 8,500 บ. จำนวน 1 ใบ
1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64

เงื่อนไขสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ที่สมัครผ่านช่องทาง บูธ SCB M ภายในห้างฯ ในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และสินเชื่อได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 และการเบิกจ่ายเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับกระเป๋าเดินทาง Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 ใบมูลค่า 8,500 บาท โดยของกำนัลจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
  a.ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 จัดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
  b.ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 จัดส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • เป็นลูกค้าที่รายใหม่ที่ยังไม่เคยมีสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับของกำนัล จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 บัญชีเงินกู้ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ และสิทธินี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ลูกค้าที่ได้รับของกำนัล ต้องยังคงสถานะเป็นลูกค้า สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคาร ณ วันที่จัดส่งของกำนัล และมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและปฎิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นลูกค้า สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคาร
 • กรณีของกำนัลหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากบริษัท ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายธนาคารขอสงวนสิทธิ ที่จะทดแทนด้วยของกำนัลอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน 


เงื่อนไขรวม

 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกาเงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือ SCB M Call Center โทร 1295


เงื่อนไขการใช้บริการโอนยอดหนี้

 • การบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตสถาบันการเงินอื่น หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่น
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ฯ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และ สมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่น โดยวงเงินที่อนุมัติอาจน้อยกว่ายอดหนี้ที่ท่านต้องการโอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ธนาคารกำหนด
 • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 10,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการล่าสุดมาประกอบการพิจารณา
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และบริการโอนยอดหนี้ฯตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆ ข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564– 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan สำหรับลูกค้าที่มีเงินเดือนผ่าน SCB ต้องชำระค่างวดโดยวิธีหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 • กรณีผิดนัดชำระอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระจะคิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3 % สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


We think you'll love