ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ SCB M 4th Anniversary

ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 

รายการ SCB M 4th Anniversary จักรวาลนักช้อป แจกโปรปังฉลอง 4 ปี  


รางวัลที่ 1: 1,000,000 M Point จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 125,000 บาท

    1. นิชา ไกรสีห์


รางวัลที่ 2: 500,000 M Point จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 62,500 บาท รวมมูลค่า 250,000 บาท

    1. นันทนากร ร่มรุกข์

    2. ปวีณ์ธิดา ภักดีชาติ

    3. เพ็ญพร แก้วจุมพล

    4. มณีรัตน์ แซ่ตั้ง


รางวัลที่ 3 : 10,000 M Point จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,250 บาท รวมมูลค่า 125,000 บาท


    1. กรพลอยทอง สุพัตร

    2. กิตติ ทิมรอด

    3. กุญชร พิมแสน

    4. เกศราภรณ์ ศรีสำราญ

    5. ขนิษฐา โพธิ์ศรี

    6. ขวัญนภา ฉิมพลี

    7. จุลจุติ ดอกกุหลาบ

    8. เจษริน สุทธิพรเมธา

    9. ฉัตรชัย แสงจันทร์เรือง

  10. ชนนี ภู่ระหงษ์

  11. ชัชชัย เรืองยิ่ง

  12. ไชยกร ไชยโรจน์รัตน์

  13. ณัฐจิตรี ตั้งเจริญอนันต์

  14. ณัฐณิชา พระไตรราช

  15. ณิชนันทน์ ลิ้มเชิดชัยไพบูลย์

  16. ณิชาดา โสภณเมธกุล

  17. ดาวใจ สมบัติหล้า

  18. แดน พันกลาง

  19. ไตรภพ จินดาจันทร์

  20. ทรงเกียรติ กลายเจริญ

  21. ทัศนัย แซ่เฮ้ง

  22. ทัศนีย์ แก้วคำบ้ง

  23. ธนวัฒน์ ธารธีรภาพ

  24. ธรรมรัฐ รัตนจันทร์

  25. ธวัชชัย แซ่หว่าง

  26. ธัญลักษณ์ ปัญญาดี

  27. ธารวิมล ภาวะเดช

  28. ธีรพล พิมใจดี

  29. นพรุจ โชติศรี

  30. นัฐพล พรมทา

  31. นันทพร ยอสันเทียะ

  32. นิคม อนุสรณ์พรเพิ่ม

  33. นิรันดร์ สะอุ

  34. นุกูล นาบุญ

  35. บุญครอง บุบผาเดช

  36. บุญชู ลดาวัลย์

  37. ปรียากร แสนสุข

  38. ปัทมา ประภาตะนันท์

  39. ปิยวรรณ ธีระตระกูลชัย

  40. ปิยารัตน์ ส่งเสริมรัตนกุล

  41. พงศกร ลาสองชั้น

  42. พัฐชญาญ์ ตระกูลเกียรติชัย

  43. พิมพ์ประกาย ไชชิน

  44.พิมลพัง ใชยเดช

  45. เพชร ทอนฮามแก้ว

  46. ไพยงค์ แซ่ลิ้ม

  47. ไพรวัลย์ อัตโน

  48. ภาคิน จันทร์ศิริ

  49. ภาวดี พรมขาวทอง

  50. ภาวิดา เขมาภิรัตน์

  51. ภูมินทร์ เฟื่องปัญญา

  52. มัญชุกานต์ ทรัพย์สูงเนิน

  53. มัทนียา พรหมเพศ

  54. มานิตา กันหาเรียง

  55. มีนา เผ่าฉนวน

  56. ยุทธนา ผลทวี    

  57. รัฐพล จินดาสงวน

  58. รัตตยา เม่นคง

  59. รัตนาพร บุษราคัม

  60. รุ่งทิพย์ บุญจนาถบพิธ

  61. เรวดี แย้มแสง

  62. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร

  63. วนิดา วรสี

  64. วรกมล จันทร์ทิม

  65. วรญา โอภาสภัคธร

  66. วรลักษณ์ อุ่นทอง

  67. วรวิทย์ รอดสมัย

  68. วลัยพร โรจน์วรารักษ์

  69. วิภาดา ณรงค์กิจโสภณ    

  70. วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์

  71. วิโรจน์ องค์วิเศษไพบูลย์

  72. วุฒิชัย กุลโกศล

  73. ศรศรัญ สังข์ทอง

  74. ศิรดากานต์ จันทร์พุฒ

  75. ศิรินภา แสงงาม

  76. ศุภลักษณ์ สิริชีวเกษร

  77. สดุจฎี จันทร์เป็ง

  78. สมเกียรติ ศักดิ์สง่าวงษ์

  79. สมพงษ์ ยุวผล

  80. สายใจ รุ่งเรืองสวัสดิ์

  81. สำเริง ประไพพงษ์

  82. สิริกุล กุลวงษ์

  83. สิริขวัญ หมื่นหาญ

  84. สิรินภา ทองทิพย์

  85. สุขณิฏฐ์ ผลประไพ

  86. สุชาลินี ลิ้มภักดี

  87. สุพรรษา ช้างวงศ์

  88. สุพัตทรา เพ่งผล

  89. สุมินตรา ชิงวิกิจ

  90. สุรพันธ์ สิงหะกำ

  91. สุรางคณา เที่ยงธรรมวุฒิ

  92. สุวรรณ ปิ่นทอง

  93. เสาร์วรต ดารา

  94. อนุจรีย์ อนันตประยูร

  95. อภิรักษ์ เพียรใจ

  96. อภิสิทธิ์ แก้วสีทองคำ

  97. อรทิพา เปล่งเจริญศิริชัย

  98. อริศา วรวรางกูร

  99. อัครพัสกร ศรีโชคชัยจิราการ

100. อารีญา รัตนชน

*ขออภัยหากชื่อและนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง


ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น B1 เอ็มโพเรียม 

ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66


หลักฐานในการรับรางวัล

  • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 
  • จดหมายแสดงความยินดีจากทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป


กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาจดหมายแสดงความยินดีจากทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป
  • เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

1. การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี)เท่านั้น จึงไม่สามารถโอนย้าย

ความเป็นผู้โชคดีได้

2. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในการลงทะเบียน ตรงกับชื่อ – สกุลบนบัตร M Card เท่านั้น


เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย  5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการรับรางวัลโดยชำระเป็นเงินสด เท่านั้น  

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อบริษัทเพื่อขอรับรางวัลที่เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น B1 เอ็มโพเรียม ตั้งแต่วันที่ 4-31 มีนาคม 2566 ตามเวลาที่ห้างเปิดทำการ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

3. กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล คะแนนจะเข้าสู่บัตร SCB M VISA ของท่านภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 หลังจากชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้

6. คำตัดสินของห้างฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้

8. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรWe think you'll love