ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ M card มอบประกันอุบัติเหตุ 30 วัน* ให้แก่สมาชิก

THAI LIFE INSURANCE

สมาชิก M Card รับ! ประกันอุบัติเหตุ 30 วัน จากไทยประกันชีวิต คุ้มครองโดย บมจ.ไทยไพบูลย์
สามารถรับสิทธิ์ได้วันที่ 20 มีนาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

  • คุ้มครองการการเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร รับ 30,000 บาท
  • คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รับ 15,000 บาท
  • คุ้มครองการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา รับ 30,000 บาท
  • มีค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท


หมายเหตุ
หลักเกณฑ์เบื้องต้นการพิจารณารับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ


เงื่อนไขโปรโมชัน

  • สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก M Card เท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตรประชาชน และ บริษัทฯ ขอมอบความคุ้มครองให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่กรอกชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนตรงตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน  และ อีเมล รวมถึงให้ความยินยอมเพื่อประมวลผลทางการตลาด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรายละเอียดเพื่อยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องท่านจะไม่ได้รับลิงก์เอกสาร E-policy ผ่านระบบ SMS
  • กรณีให้ข้อมูลแทนบุคคลอื่น ผู้ให้ข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เพื่อรับความคุ้มครอง
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
We think you'll love