บัตรเครดิต SCB M VISA รูด ช้อปสกุลเงินต่างประเทศ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมช่องทางออนไลน์

SCB M Interspend บัตรเครดิต SCB M VISA รูด ช้อปสกุลเงินต่างประเทศ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (รวมช่องทางออนไลน์) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55,000 บาท

ระยะเวลา : วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

(1) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (รวมช่องทางออนไลน์) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55,000 บาท 


• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55,000 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนโดยส่งข้อความผ่าน SMS พิมพ์ FSM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต SCB M VISA  12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น)

• ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร

• ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าสินค้า/บริการเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ที่ร้านค้าในต่างประเทศ หรือชำระออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 (ตามเวลาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ) และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมเมื่อเทียบเป็นเงินบาทตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด (การคำนวณยอดใช้จ่ายเงินสกุลต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่บันทึกรายการ หรือ Posting Date ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต หรือ Statement)

• การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร จะคำนวณจากวันที่มีการทำรายการ (Transaction Date) ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น สำหรับยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่เป็นเงินบาท การซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยเงินบาท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ชำระภาษี ซื้อกองทุน ซื้อประกัน และการซื้อเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

• ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 (2) รับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X1 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า การซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรในต่างประเทศ จากร้านที่มีสัญลักษณ์ VISA

•  คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติ ของบัตรสมาชิก M Card แล้ว

• ยกเว้นการให้คะแนนสะสม M Point สำหรับการใช้จ่าย ที่สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก ·

• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M ที่ได้ M Point ในการใช้จ่ายหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ตนอกเครือเดอะมอลล์ และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB ที่ได้ SCB Rewards ในการใช้จ่ายหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต และหมวดสถานีบริการน้ำมัน ได้รับคะแนนสะสมรวมทุกบัตรไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน

• ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M ยังคงได้รับคะแนนสะสม M Point เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยไม่รวมสกุลเงินบาท ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (รวมออนไลน์)

คะแนนสะสม M Point มีอายุ ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้า บริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกวันสิ้นปีปฏิทิน

 (3) บริการรถรับหรือส่งสนามบิน (Limousine Service)

• บริการรถรับหรือส่งสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และ SCB M LUXE VISA ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น

• จำกัด สิทธิ์/บัตรเครดิต/ครั้ง/รถ Limousine 1 คัน และสามารถสำรองการใช้สิทธิ์ครั้งต่อไปได้ เมื่อได้ใช้สิทธิ์ที่ได้สำรองไว้ในครั้งก่อนแล้ว

• รถ คัน สามารถใช้ได้กับผู้ถือบัตรหลัก ท่านและผู้ติดตาม ท่าน จำนวนกระเป๋ารวมทั้งหมดไม่เกิน ใบ

• สำรองการใช้สิทธิ์ ได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295 ล่วงหน้า วันก่อนเดินทาง

• จำกัด ครั้ง/ปีปฏิทิน

• เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ

• ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

 (4) บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

สิทธิประโยชน์บัตร Priority Pass

  • สิทธิประโยชน์บัตร Priority Pass รับบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นนำกว่า 1,200 แห่งทั่วโลก เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
  • สิทธิประโยชน์นี้ใช้บริการได้ 4 ครั้ง ตลอดอายุบัตร Priority Pass 12 เดือน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ทุกกรณี
  • การใช้บริการต่างๆ ภายในห้องรับรองพิเศษเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท Priority Pass
  • กรณีใช้เกินจำนวนสิทธิ์ ที่กำหนด หรือมีผู้ติดตาม ผู้ถือบัตรเครดิตต้องรับผิดชอบและชำระค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่บริษัท Priority Pass กำหนด โดยชำระผ่าน บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เอสซีบี เอ็ม เลเจนด์ วีซ่า เท่านั้น
  • ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

สิทธิประโยชน์บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

  • บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
  • จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ การเข้าใช้บริการห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ทุกกรณี 
  • ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2566
  • แลนด์มาร์คที่โดนใจ รูด ช้อป บัตรที่ใช่

สอบถามข้อมูลรายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

We think you'll love