SCB M x Robinhood

แลกคะแนน M Point รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 500บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA
แลกคะแนนสะสม M Point เพื่อรับโค้ดส่วนลด Robinhood Application สูงสุด 500 บาท
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66

แลกคะแนนสะสม M Point ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน

 • แลก 800 M Point  รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท
  จำกัด 2,000 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • แลก 2,400 M Point รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 300 บาท
  จำกัด 800 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • แลก 4,000 M Point รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 500 บาท
  จำกัด 400 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท ผู้ถือบัตรแลกคะแนน M Point ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน โดยกดเลือก“Rewards” และเลือก “Exclusive for SCB M” เพื่อกดแลกคะแนนรับโค้ดส่วนลดสำหรับการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2566
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 • จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อคำสั่งซื้อ 
 • ภายหลังจากที่ผู้ถือบัตรแลกคะแนนสะสม M Point เพื่อรับโค้ดส่วนลดจาก M Card แอปพลิเคชันแล้ว ผู้ถือบัตรสามารถนำโค้ดส่วนลดไปใช้เป็นส่วนลด เมื่อสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood โดยผู้ถือบัตรจะต้องกรอกโค้ดส่วนลดที่ได้รับจาก M Card แอปพลิเคชันในขั้นตอนการชำระเงินของแอปพลิเคชัน Robinhood
 • โค้ดส่วนลด Robinhood ไม่สามารถ แลก เปลี่น โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน Robinhood ได้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม M Point เพียงพอในวันที่กดรับสิทธิ์ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • ห้างฯ ธนาคาร และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตร ดังต่อไปนี้
  1. การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
  2. โค้ดส่วนลดที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
  3. การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูล ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่เมนู My Coupon ของ M Card แอปพลิเคชัน
  4. การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ห้างฯ และธนาคาร มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า ห้างฯ และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ของผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564
 • การให้บริการ Food Delivery Platform โดยบริษัทเพอร์เพิล เวนเจอร์ส ในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์
 • บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป ธนาคาร และบริษัทเพอร์เพิล เวนเจอร์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป และบริษัทเพอร์เพิล เวนเจอร์ส เป็นที่สุด   
 • หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564
 • สอบถามข้อมูลการแลกคะแนน M Point หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเครดิต SCB M กรุณาติดต่อ SCB M CALL CENTER โทร.1295
We think you'll love