SCB M ช้อปซูเปอร์ฯ รับคืนคุ้ม สุข 2 ต่อ

SCB M ช้อปซูเปอร์ฯ รับคืนคุ้ม สุข 2 ต่อ

บัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปซูเปอร์ฯ รับคืนคุ้ม สุข 2 ต่อ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

- ที่แผนกกูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท ภายในห้างฯ เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต มาร์เก็ต เทอมินอล 21, เดอะพรอมานาด, CDC ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว, Design Village พุทธมณฑลสาย 3 และ Design Village บางนา และ Gourmet Market Online (www.GourmetMarketThailand.com)ข้อกำหนดและเงื่อนไข

* เงื่อนไขการแลกคะแนนรับส่วนลด 12.5%:

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท 

• เมื่อชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, www.GourmetMarketThailand.com ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 66 –  30 มิ.ย. 66 และใช้คะแนนสะสม M Point เท่ายอดซื้อ แลกรับส่วนลด 12.5% (ไม่จำกัดการแลกคะแนนสะสม)

• สามารถใช้คะแนนสะสม M Point เท่ายอดซื้อ เพื่อแลกรับส่วนลด 12.5% โดยสามารถแจ้งรับสิทธิ์แลกคะแนนได้ที่จุดชำระเงินที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท หรือกดแลกคะแนน M Point ในหน้าชำระเงิน ที่ www.GourmetMarketThailand.com

• ธนาคารจะคำนวณยอดส่วนลดจากการแลกคะแนนโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม) คะแนนสะสมที่ถูกแลกรับส่วนลดแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ทุกกรณี

• ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม M Point เพียงพอในวันที่ธนาคารตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

** เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน: 

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท 

• เมื่อชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต ทั้งที่ร้านค้า และผ่านช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ (ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ www.CardX.co.th) ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 66 –  30 มิ.ย. 66 รับเครดิตเงินคืน ดังนี้ 

- ยอดใช้จ่ายทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป  รับเครดิตเงินคืน 20 บาท

- ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป  รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ท่าน/เดือน หรือรวมสูงสุด 400 บาท/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 

• ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อร่วมรายการโดยพิมพ์ SUP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนสำเร็จเมื่อได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ

• คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่ได้รับเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

*/** เงื่อนไขรวม:

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต  ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต ทั้งที่ร้านค้า และช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ(ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ www.CardX.co.th) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 66 –  30 มิ.ย. 66 

• ยกเว้น รายการแบ่งชำระทุกประเภท (รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน 0%, รายการแบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่าน CardX Contact Center หรือ SCB Call Center และแอป CardX หรือ SCB EASY), รายการใช้จ่ายผ่าน E-Wallet ทุกประเภท อาทิ ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay และ Dolfin wallet เป็นต้น, รายการจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณี และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS สำเร็จ และเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิพิเศษ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคาร กำหนด

• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่ร่วมรายการ โดยตรง

• ธนาคาร และร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ ธนาคาร, ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่ร่วมรายการ เป็นที่สุด

• โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB M Call Center โทร. 1295 

We think you'll love