Bangkok Bank M VISA X Power Mall Summer ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

แบ่งชำระ 0% รับบัตรกำนัลห้างสูงสุด 15,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bang M VISA

ตั้งแต่ 1 ก.พ. 67 - 21 มี.ค. 67

ที่แผนก Power Mall เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม พารากอน และเอ็มสเฟียร์ (ยกเว้น บลูพอร์ต หัวหิน)


โปรโมชั่นที่ 1 : แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

  • ยอดแบ่งชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน 
  • ยอดแบ่งชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน       
  • ยอดแบ่งชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน 
  • ยอดแบ่งชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน

โปรโมชั่นที่ 2 : พิเศษ รับบัตรกำนัลห้างฯ จาก Bangkok Bank M รวมสูงสุด 15,000 บาท/ท่าน เมื่อแบ่งชำระ 0% เฉพาะ 6 เดือนหรือ 10 เดือน  ผ่านบัตรเครดิต หลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้ว  ตามยอดซื้อที่กำหนดเงื่อนไข

• เฉพาะยอดแบ่งชำระ    0% นาน 6 เดือน (มียอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป) หรือ 10 เดือน (มียอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป)  หลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้ว   และต้องมียอดแบ่งชำระต่อเดือนเมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท/เดือน

• แลกรับบัตรกำนัลห้าง ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนด ภายในวันและสาขาเดียวกัน 

• จำกัดการรับบัตรกำนัลห้างฯ 7,500 บาท/เซลส์สลิป 

• จำกัดการรับบัตรกำนัลห้างฯสูงสุด 15,000 บาท/หมายเลขสมาชิก M Card /ตลอดรายการ

• จำกัดสิทธิ์รวม 1,150 สิทธิ์/ตลอดรายการ

• บัตรกำนัลห้างฯหมดอายุ  31 ตุลาคม 2567 และบัตรกำนัลห้างฯต้องใช้คู่กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็ม วีซ่าเท่านั้น

• กรณีที่มีรายการส่งเสริมการขายของ Power Mall ที่จัดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M VISA จะสามารถเลือกรับสิทธิ์ได้จากรายการส่งเสริมการขายรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น

• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) นอกจากนี้ผู้ถือบัตรเครดิตต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีที่มีการใช้จ่ายในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจทุกกรณี 

• การแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ย 0% ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที 

• กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Bangkok Bank M โทร. 0 2638 4100 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน 

• เงื่อนไขการแบ่งชำระ 0% เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด กรุณาสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ก่อนดำเนินการชำระเงิน 

• กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันบัตรเครดิตเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น 

• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การใช้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือ บริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยตรง 

• ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด 

• สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Bangkok Bank M โทร. 0 2638 4100


We think you'll love