11 Aug 2017

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ The Biggest Midyear Sale

รางวัลบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
(รวมมูลค่า 3,000,000 บาท) 
- คุณบูรณินทร์ ลัภนะกุล
- คุณวรางคณา จัยวัฒน์
- คุณหทัยวรรณ ไกรอมรชัย

หลักฐานในการรับรางวัล
- หนังสือแสดงความยินดี
- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
- เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทางธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น
จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล เดียวกันเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก
ทางห้างฯ ไปแล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
2. พิธีมอบรางวัลวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ เอ็มโพเรียม เวลา 16.00 น.
3. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
4. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปี ของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร