SCB M VISA ทริปปลดล็อก ช้อป-รูด-รับคืน สูงสุด 22,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมยอดออนไลน์

ทริปปลดล็อก ช้อป-รูด-รับคืน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมยอดออนไลน์

ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2565  – 15 สิงหาคม 2565

ข้อกำหนดและ
เงื่อนไข :

(1) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”)  เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมเป็นเงินตราต่างประเทศ (รวมช่องทางออนไลน์)  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2565  – 15 สิงหาคม 2565

o   ยอดใช้จ่ายสะสมเทียบเท่า 15,000 – 79,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

o   ยอดใช้จ่ายสะสมเทียบเท่า 80,000 – 199,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,100 บาท

o   ยอดใช้จ่ายสะสมเทียบเท่า 200,000 499,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท

o   ยอดใช้จ่ายสะสมเทียบเท่า 500,000 – 1,199,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 8,000 บาท

o   ยอดใช้จ่ายสะสมเทียบเท่าตั้งแต่ 1,200,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 22,000 บาท

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนโดยส่งข้อความผ่าน SMS พิมพ์ FLY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต SCB M VISA  12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2565  – 15 สิงหาคม 2565เท่านั้น)

ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร

ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าสินค้า/บริการเป็นเงินต่างประเทศ ที่ร้านค้าในต่างประเทศ หรือชำระออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2565  – 15 สิงหาคม 2565 (ตามเวลาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ) และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมเมื่อเทียบเป็นเงินบาทตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด (การคำนวณยอดใช้จ่ายเงินต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่บันทึกรายการ หรือ Posting Date ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต หรือ Statement)

การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร จะคำนวณจากวันที่มีการทำรายการ (Transaction Date) ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น สำหรับยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่เป็นเงินบาท การซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยเงินบาท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ชำระภาษี ซื้อกองทุน ซื้อประกัน และการซื้อเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

(
2) รับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X1 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า การซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรในต่างประเทศ จากร้านที่มีสัญลักษณ์ VISA

คะแนนสะสมที่ได้รับรวมคะแนนสะสมปกติ ของบัตรสมาชิก M Card แล้ว
• ยกเว้นการให้คะแนนสะสม M Point สำหรับการใช้จ่าย ที่สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก ·

ยกเว้น การให้คะแนนสะสม M Point สำหรับหมวดซูเปอร์มาร์เก็ตนอกห้างฯ เครือเดอะมอลล์ ในส่วนที่เกิน 100,000 บาท/เดือน

ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M ยังคงได้รับคะแนนสะสม M Points เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยไม่รวมสกุลเงินบาท ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (รวมออนไลน์) ตามรายละเอียดดังนี้  สำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนในประเทศอื่นๆ นอกจากกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scbmcard.com

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและห้างฯ กำหนด
 

(3) บริการรับ - ส่ง ไปหรือกลับจากสนามบิน (Limousine Service)

บริการรับ - ส่ง ไปหรือกลับจากสนามบิน เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และ SCB M LUXE VISA ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น

จำกัด 1 สิทธิ์/บัตรเครดิต/ครั้ง/รถ Limousine 1 คัน

รถ 1 คัน สามารถใช้ได้กับผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่านและผู้ติดตาม 2 ท่าน

สำรองการใช้สิทธิ์ ได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295 ล่วงหน้า 5 วันก่อนเดินทาง

จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน

เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ

ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 

(4) บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และ SCB M LUXE VISA ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น

จำกัด 4 ครั้ง/12 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และจำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ การเข้าใช้บริการห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ทุกกรณี  

ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2565

สอบถามข้อมูลรายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295 

โปรโมชั่นแนะนำ