ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ M Card Application / Website

(30 เมษายน 2563)

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บริษัทฯ") ฝ่ายหนึ่งกับลูกค้า (ตามนิยามศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่าง) อีกฝ่ายหนึ่ง

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างโดยละเอียด เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ M Card Application และ Website อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ M Card Application/ Website นี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หากข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไข ใด ๆ ของทั้งสองภาษาขัดแย้งกัน ให้ถือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ M Card Application / Website ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

การที่ลูกค้าลงทะเบียนสมัครใช้บริการ และ/หรือใช้บริการใดๆ ผ่าน M Card Application เมื่อลูกค้ากด"ตกลง" เพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

บริษัทฯ อาจปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้เป็นครั้งคราว และในกรณีที่มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่าน M Card Application ซึ่งลูกค้ามีสิทธิยอมรับเงื่อนไข หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขก็ได้ เมื่อลูกค้ากด "ตกลง" เพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์ และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป

 1. นิยามศัพท์
  • 1.1 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) เช่น ชื่อ สกุล รูปถ่าย อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) เป็นต้น และหมายความรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ด้วย
   (ก) รายละเอียดบัญชี Social Media ของลูกค้า (เช่น วันเกิด อาชีพ และ/หรือสถานที่) ถ้าบัญชีดังกล่าวใดๆ เชื่อมต่อกับ M Card Application และ/หรือ Website ของบริษัทฯ และ
   (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้เกี่ยวกับข้อตกลงของบริการ และ/หรือการใช้บริการ M Card Application และ/หรือ Website
   (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Feature และ Function ใดๆ ของ M Card Application และ/หรือ Website ของบริษัทฯ
   (ง) ข้อมูลการเข้าชม Cookies และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าใช้ mobile application โดยบริษัทฯ ได้รับหรือบันทึกข้อมูลจาก browser หรือ อุปกรณ์สื่อสารของลูกค้า
  • 1.2 "M Card Application" หมายถึง M Card Application ซึ่งติดตั้งบนระบบปฏิบัติการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple หรือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจพัฒนาขึ้นในอนาคตเพื่อการเข้าถึงการบริการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (mobile devices) ที่เชื่อมต่อกับ Website หรือระบบของบริษัทฯ
  • 1.3 “Website” หมายถึง www.mcardmall.com หรือ Website อื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • 1.4 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดและ/หรือบริษัทในเครือ
  • 1.5 “บัตร” หมายถึง บัตร M Card ทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติก และบัตรเสมือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและประเภทที่ออกโดยบริษัทฯ
  • 1.6 "ลูกค้า" หมายถึง ผู้สมัคร หรือ สมาชิกบัตร หรือ ผู้ใช้บริการ แล้วแต่กรณี
  • 1.7 "ผู้สมัคร" หมายถึง ผู้ยื่นคำขอสมัครสมาชิกบัตรผ่าน M Card Application หรือ Website
  • 1.8 "สมาชิกบัตร" หมายถึง สมาชิกผู้ถือบัตร M Card ที่ได้ลงทะเบียนการใช้บริการM Card Application และ/หรือ Website
  • 1.9 "ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรและไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ แต่ได้เข้าเยี่ยมชม หรือใช้บริการ M Card Application หรือ Website
  • 1.10 "พันธมิตรทางธุรกิจ" (Business Partner) หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่สร้างและประกาศแคมเปญ M-Coupon โฆษณา หรือทำกิจกรรมทางการตลาดใดๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายผ่าน M Card Application หรือWebsite
  • 1.11 "คะแนนสะสม (M Point)" หมายถึง คะแนนสะสมที่ได้จากการสมัครบัตร หรือ การใช้บัตรตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • 1.12 “คะแนน” หมายถึง คะแนนประเภทอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • 1.13 “รางวัล” หมายถึง สิ่งของ หรือ ส่วนลด หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจมอบให้สมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจกำหนดขึ้น
  • 1.14 “M Coupon” หมายถึง คูปองใช้แทนเงินสด หรือ คูปองแลกสินค้า/บริการ หรือ ส่วนลดที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจเสนอมอบให้สมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจกำหนดขึ้น
 2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งาน Application และ Website
  • 2.1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ / ผู้มีสิทธิใน Application และ Website ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
  • 2.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า M Card Application และ Website อยู่ภายใต้ระบบที่บริหารและจัดการโดยบุคคลอื่น ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้
   • (ก) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือ ความทันสมัย ของข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่าน M Card Application หรือ Website
   • (ข) Application หรือ Website จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจกระทบต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกบัตรและผู้ใช้งาน
  • 2.3 ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชม หรือ ใช้บริการ M Card Application หรือ Website ได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ หรือที่บริษัทฯ จะได้แก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลด M Card Application ได้จาก App Store สำหรับอุปกรณ์ของ Apple หรือจาก Market (Play Store) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือจากช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าอันเป็นผลมาจากการติดตั้ง M Card Application ลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
  • 2.4 วัตถุประสงค์การใช้บริการ M Card Application และ Website มีดังนี้
   • (ก) ยื่นคำขอสมัครบัตร
   • (ข) ตรวจสอบคะแนนสะสม (M Point)
   • (ค) ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
   • (ง) ตรวจสอบ M Coupon และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
   • (จ) ขอรับ หรือ แลกของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
   • (ฉ) ค้นหาชื่อ ที่ตั้งร้านค้า และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับร้านค้า
   • (ช) อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นในภายหลัง
  • 2.5 การใช้บริการ M Card Application และ Website ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 2.4 ข้างต้น เท่านั้น
  • 2.6 ห้ามใช้บริการ M Card Application และ Website เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
  • 2.7 ห้ามอนุญาตให้ผู้อื่น log in เข้าใช้บริการ M Card Application และ Website ผ่านบัญชีของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ
  • 2.8 ห้ามใช้บริการ M Card Application และ Website เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไม่ว่าในลักษณะใดๆ
  • 2.9 ลูกค้าตกลงไม่กระทำการดังต่อไปนี้
   • (ก) พยายามหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยหรือเครือข่าย รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มิได้มีไว้สำหรับลูกค้า การเข้าถึงเครื่อง Server หรือบัญชีที่ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง หรือการแทรกแซงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอื่น (เช่น running a port scan)
   • (ข) ใช้บริการในทางที่จะหรือกระทำการใดที่อาจหรือทำให้ หรือก่อให้เกิดการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของระบบของ M Card Application และ Website เป็นอย่างมากโดยไม่มีเหตุอันสมควร
   • (ค) กระทำการใดๆ เพื่อเข้าถึงเครือข่ายที่จำกัดหรือขัดขวางการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับลูกค้า
   • (ง) ดำเนินการอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการ M Card Application และ Website
   • (จ) ดำเนินการในลักษณะใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือขัดขวางลูกค้ารายอื่นจากการใช้บริการหรือเพลิดเพลินกับการใช้บริการ M Card Application และ Website
   • (ฉ) เผยแพร่ข้อความใดๆ ในทางที่จะทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าหรือเข้าใจว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งหรือ เปิดเผยโดยความสนับสนุนหรือความยินยอมของบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
  • 2.10 การใช้บริการ M Card Application หรือ Website ในแต่ละครั้งไม่ว่าในลักษณะใดๆ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหน้าด้วย โดยตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทุกประการ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวซึ่งบริษัทฯ สามารถแก้ไขกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย
  • 2.11 ในกรณีที่มีการตั้งค่า PIN เพื่อใช้บริการ M Card Application หรือ Website ในแต่ละครั้งไม่ว่าในลักษณะใดๆ ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงและยอมรับผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าต้องรักษาและดูแล PIN ที่ลูกค้ากำหนดขึ้น มิให้ผู้อื่นนำไปใช้และไม่เปิดเผย PIN ให้แก่ผู้อื่นทราบ โดยลูกค้าต้องผูกพันในธุรกรรม หรือ รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ PIN แต่เพียงผู้เดียว
  • 2.12 ลูกค้าขอรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ใน M Card Application หรือ Website ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลของลูกค้าและถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว
  • 2.13 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) ที่ดำเนินการผ่าน M Card Application หรือ Website มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
  • 2.14 ลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการรับ M-Coupon / รางวัลทุกครั้งก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ เพื่อรับหรือแลกรับ M-Coupon / รางวัลดังกล่าว
  • 2.15 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาทั้งหมด ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกที่แสดงอยู่บน M Card Application หรือ Website นั้น ลูกค้ายอมรับว่าความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จัดหาหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องของเนื้อหาเช่นว่านั้น
  • 2.16 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัทฯ อาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการ M Card Application หรือ Website ได้โดยไม่ต้องประกาศ หรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 2.17 พันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในการโฆษณาแคมเปญ M-Coupon ของรางวัล และ/หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงดำเนินการเพื่อให้การกระทำดังกล่าวถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดได้รับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์เช่นว่านั้นแต่เพียงผู้เดียว
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการสมัครเป็นสมาชิกบัตร หรือการเป็นสมาชิกบัตรหรือการใช้บริการ M Card Application หรือ Website และตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 4. โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • 3.1 ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ โดยตรง
   • 3.1.1 ชื่อ สกุล ที่อยู่ อายุ วันเกิด เพศ รูปภาพ e-mail หมายเลขโทรศัพท์ ID LINE ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ
   • 3.1.2 ข้อซักถาม ความคิดเห็น คำติชม คำถาม หรือข้อเสนอแนะของลูกค้า
  • 3.2 ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า
   • 3.2.1 หมายเลขบัตรสมาชิก M Card ประวัติการใช้บริการ M Card Application หรือ Website ยอดคะแนนสะสม รางวัลที่สมาชิกบัตรได้รับ หรือ ใช้สิทธิแลกรับ
   • 3.2.2 ข้อมูลตำแหน่งสัญญาณ GPS เมื่อลูกค้าเปิดใช้งานคุณสมบัติตำแหน่งที่ตั้ง
   • 3.2.3 ข้อมูลการใช้งาน Online เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชื่อ Domain หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) หรือ Website ที่นำลูกค้ามายังบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลการใช้งาน Online ของบริษัทฯ อาจรวมถึงการใช้โปรแกรม Cookies Trojan หรือ Web Beacons เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา M Card Application หรือ Website ของบริษัทฯ และเพื่อให้การใช้บริการ M Card Application หรือ Website มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • 3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
   • ในบางกรณีลูกค้าอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ เช่น ข้อมูลของญาติสนิท หรือบุคคลอื่นที่อาจรับสินค้าที่สั่งซื้อแทนลูกค้า ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้ บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้รับรองและยืนยันกับบริษัทฯว่าลูกค้าได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวสำหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องได้
  • ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าในการไม่ได้รับการให้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งลูกค้าอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส
 4. การแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรมและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือ บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีการอื่น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนเพียงแต่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  • 4.1 การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ เช่น การซื้อขายสินค้า การใช้บริการต่างๆ ของลูกค้ากับบริษัทฯ เช่น จัดการเกี่ยวกับการชำระเงิน หรือ การคืนเงินเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การจัดส่งสินค้า การใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile application) เป็นต้น
  • 4.2 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  • 4.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กรมสรรพากร คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น และศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย
  • 4.4 เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  • 4.5 กรณีจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • 4.6 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
  • 4.7 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ
   • (ก) การวางแผนป้องกัน หรือ ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิดกฎหมายต่างๆ
   • (ข) การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานหรือสาขาของบริษัทฯ ลงบน CCTV หรือการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้า หรือการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานบริษัทฯ
   • (ค) การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ
   • (ง) การตรวจสอบการรับส่ง E-mail หรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับลูกค้า เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ
 5. การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นใดของลูกค้าที่ได้ให้ไว้ หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นใด (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ข้อมูล") เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดังนี้

  • 5.1 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกบัตรและใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 5.2 การใช้บริการ M Card Application และ Website ตลอดจนบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
  • 5.4 การประมวลผลข้อมูลการใช้บัตร การส่ง และโอนข้อมูลคะแนนสะสม การแลกคะแนนสะสมของลูกค้า
  • 5.5 การแจ้งสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า
  • 5.6 การติดตามผลการให้บริการ ตอบรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม ตลอดจนข้อร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า
  • 5.7 การรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดต่อสื่อสาร นำเสนอข่าวสาร หรือ ส่งคำอวยพรในโอกาสต่างๆ ให้แก่ลูกค้า
  • 5.8 การสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
  • 5.9 การโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
  • 5.10 การคิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต
  • 5.11 การทำการตลาดโดยตรง ผ่านทางข้อความโทรศัพท์ (SMS) โทรศัพท์ e-mail โทรสาร สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ/หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
  • 5.12 การทำวิจัยต่างๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น และการสำรวจความคิดเห็น การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ
  • 5.13 การตรวจสอบหรือสอบสวนการกระทำที่ทุจริต หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ ธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัย
  • 5.14 การบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือการที่บริษัทฯ จ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
  • 5.15 การแบ่งปัน หรือโอน หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคคลอื่นใดที่จะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าหรือช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ลูกค้าประสงค์ได้ และ/หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 - 5.14 โดยมีตัวอย่างบุคคลที่สามที่บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล เช่น
   • (ก) ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ (Service Provider) ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การทำกิจกรรมทางการตลาด การทำวิจัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud การสื่อสารโทรคมนาคม การบริหารและจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ การส่งสินค้า การให้บริการบำรุงรักษาต่างๆ วิศวกรรมงานระบบ การก่อสร้าง การบริการทางไปรษณีย์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การติดตามทวงถามหนี้ เป็นต้น
   • (ข) ที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

  ทั้งนี้ บุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ เท่านั้น โดยสัญญาที่บริษัทฯ ทำกับบุคคลที่สามเหล่านี้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายใดๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด และบุคคลเหล่านี้จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

  ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับแต่วันที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร หรือ ยุติการใช้บริการ หรือติดต่อกับบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถแจ้งเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 12

 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยลูกค้ามีสิทธิแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิได้ตลอดเวลาด้วยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("Data Protection Officer - DPO") ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 และ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์โดยเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.mcardmall.com/privacy-policies

  • 6.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
  • 6.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access Information)
  • 6.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
  • 6.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object Profiling)
  • 6.5 สิทธิขอให้ลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure / Right to be Forgotten)
  • 6.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
  • 6.7 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)
  • 6.8 สิทธิร้องเรียน (Right to Complain)
 7. การสมัครบัตร
  • 7.1 ผู้สมัครมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ออกบัตรสมาชิก M Card ในรูปแบบบัตรพลาสติก หรือบัตรเสมือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรที่สูญหายหรือเสียหายให้แก่ผู้สมัคร
  • 7.2 ผู้สมัครขอรับรองว่ามีอายุครบ 12 ปี (สิบสอง) บริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำขอสมัครสมาชิกบัตร
  • 7.3 ผู้สมัครตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรที่ใช้บังคับ ณ ขณะยื่นคำขอสมัครบัตรในทุกช่องทางและให้รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในภายหน้า
  • 7.4 ผู้สมัครขอรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในคำขอสมัครบัตรใน M Card Applicationหรือ Website ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลของผู้สมัครและถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอสมัครบัตร
  • 7.5 ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่าคู่ฉบับ ภาพถ่าย โทรสาร หรือสำเนาที่ทำขึ้นจากจากคำขอสมัครสมาชิกบัตรไม่ว่าจะถูกบันทึกหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการสมัครเป็นสมาชิกบัตร M Card รวมทั้งการตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 7.6 ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาออกบัตรหรือการยกเลิกบัตรเป็นดุลพินิจและสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งเหตุผลของการไม่อนุมัติหรือยกเลิกดังกล่าว
  • 7.7 ในกรณีที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ นั้น ผู้สมัครบัตรใหม่ หมายถึง ผู้ที่ยื่นใบสมัครเป็นครั้งแรกและไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรมาก่อน หรือผู้ที่เคยแจ้งยกเลิกบัตร หรือ บัตรถูกยกเลิกโดยบริษัทฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 (หก) เดือน และไม่รวมถึงกรณีการออกบัตรทดแทนเนื่องจากบัตรสูญหายหรือเสียหาย
  • 7.8 การสมัครบัตรผ่าน M Card Application/ Website ไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัคร
 8. การลงทะเบียนใช้บริการและการยกเลิกการใช้งานของสมาชิกบัตร
  • 8.1 สมาชิกบัตรสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ M Card Application หรือ Website ในการตรวจสอบคะแนน หรือ แลกรับของรางวัล หรือ M-Coupon หรือ ใช้บริการบางประเภทสำหรับสมาชิกบัตรตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น
  • 8.2 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานต้องดำเนินการโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ส่วนตัวที่ยังใช้งานอยู่ในขณะที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่ง One-Time-Password (OTP) ยืนยันตัวบุคคลไปยังสมาชิกบัตรได้ ในกรณีที่สมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ของผู้อื่น บริษัทฯ สามารถระงับการใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 8.3 สมาชิกบัตรรับรองว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้องและครบถ้วน สมาชิกบัตรมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการอัพเดทข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลสมาชิกได้อย่างถูกต้อง
  • 8.4 สมาชิกบัตรตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการลงทะเบียน หรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกบัตรหรือยกเลิกการใช้งานของสมาชิกบัตรได้โดยถือเป็นดุลพินิจและสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งเหตุของการปฏิเสธหรือยกเลิกดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีดังกล่าวบรรดาคะแนนที่ได้รับหรือสะสมไว้ของสมาชิกบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่สมาชิกบัตรไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
 9. รางวัล สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการใช้บัตรของสมาชิกบัตร
  • 9.1 สมาชิกบัตรสามารถใช้บัตรในการสะสมคะแนน (M Point) ซึ่งจะได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่ห้างสรรพสินค้าของบริษัทฯ และร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • 9.2 ทุกครั้งก่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการ สมาชิกบัตรต้องแสดงบัตร หรือแจ้งหมายเลขสมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ โดยจะได้รับคะแนนสะสม (M Point) 1 (หนึ่ง) คะแนนจากยอดซื้อทุก 25 (ยี่สิบห้า) บาท จากทุกแผนกในดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยกเว้นแผนกเพาเวอร์มอลล์จะได้รับคะแนนสะสม (M Point) 1 (หนึ่ง) คะแนนจากยอดซื้อทุก 50 (ห้าสิบ) บาท
  • 9.3 กรุณาตรวจสอบชื่อและคะแนนสะสม (M Point) ในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ปรับเพิ่มคะแนนสะสม (M Point) ให้ในกรณีที่สมาชิกไม่แสดงบัตรหรือแจ้งหมายเลขสมาชิกก่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการเพื่อรับคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 9.2 ข้างต้น
  • 9.4 เมื่อสะสมคะแนน (M Point) ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกบัตรมีสิทธิแลกรับของรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เช่น สินค้าแลกฟรีพิเศษเฉพาะสมาชิก หรือ สินค้าราคาสมาชิก หรือ คูปองส่วนลดเงินสดที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดจับจ่ายซื้อสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, บลูพอร์ต หัวหิน, กูร์เมต์มาร์เก็ตทุกสาขา และร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการ
  • 9.5 วิธีแลกคะแนนสะสม (M Point) สมาชิกบัตรต้องแสดงบัตร M Card พร้อมบัตรประชาชน โดยสามารถแลกคะแนนได้ที่จุดแลกคะแนนสะสมภายในห้างสรรพสินค้าทุกสาขา หรือ แลกคะแนนออนไลน์ผ่าน M Card Applicationหรือ Website หรือ แลกผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ
  • 9.6 คะแนนสะสม (M Point) ที่แสดงในการตรวจสอบคะแนนของสมาชิกจะเป็นคะแนนสะสม (M Point) ล่าสุดของเมื่อวานนี้ คะแนนสะสม (M Point) จากการซื้อในวันที่ตรวจสอบนี้จะนำไปประมวลผลและแสดงในวันถัดไป
  • 9.7 ในการแลกคะแนนสะสม (M Point) ระบบจะทำการประมวลผลหักลบคะแนนออกจากยอดคงเหลือทันที
  • 9.8 คะแนนสะสม (M Point) ที่ทำการแลกไปแล้วในวันใดๆ จะหักลบในระบบโดยวิธี "เข้าก่อนออกก่อน" (First in, First out)
  • 9.9 คะแนนสะสม (M Point) แต่ละคะแนนมีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ และจะประมวลผลทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
  • 9.10 ในกรณีที่บัตรถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ คะแนนสะสม (M Point) จะสิ้นผลโดยอัตโนมัติและไม่มีสิทธินำคะแนนสะสม (M Point) มาแลกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ใดๆ ยกเว้นกรณีบัตรสูญหายหรือเสียหายและได้แจ้งขอบัตรใหม่ทดแทน โดยคะแนนสะสม (M Point) จะโอนเข้าบัตรใหม่ของสมาชิกบัตรในวันถัดไป
  • 9.11 กรณีบัตรสูญหาย หรือ ชำรุดหรือ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เสียค่าทำบัตรใหม่ 50 (ห้าสิบ) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) บัตร ยกเว้นกรณีบัตรสูญหาย สมาชิกบัตรสามารถขอออกบัตรใหม่ได้ฟรี 1 (หนึ่ง) ครั้งต่อปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ M Card ของบริษัทฯ ได้ทุกสาขา พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  • 9.12 บัตร M Card เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หากพบบัตรที่สูญหาย กรุณาติดต่อ หรือ ส่งคืนที่เคาน์เตอร์ M Card ของบริษัทฯ ได้ทุกสาขา
  • 9.13 ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตร รวมถึงเงื่อนไขการใช้บัตร และของกำนัลที่จัดให้แลกและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 9.14 ในกรณีที่สมาชิกบัตรคืนสินค้า หรือ บริการใดๆ ที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตร M Card แล้ว สมาชิกบัตรตกลงให้บริษัทฯ ยกเลิกและเรียกคืนคะแนนสะสม (M Point) ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการซื้อสินค้า / บริการนั้นๆ และตกลงยินยอมคืนของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสม (M Point) ดังกล่าวไปแล้ว หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • 9.15 สมาชิกบัตรมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบัตรและป้องกันมิให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ รวมทั้งมีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีในกรณีที่บัตรสูญหายพร้อมนำส่งสำเนาใบแจ้งความเอกสารหาย หรือ แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบัตร และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลอื่นนำบัตรที่สูญหายมาใช้โดยที่สมาชิกบัตรไม่ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หรือ การเสื่อมเสียซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในบัตร
  • 9.16 สมาชิกบัตรตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบและปรับคะแนนสะสม (M Point) ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนนับจากวันที่เกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสม (M Point) จากการใช้บัตร และการตัดสินและดุลพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • 9.17 สมาชิกบัตรตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณายกเลิกบัตรในกรณีที่บัตรไม่มีการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน (M Point) เป็นเวลา 3 (สาม) ปีติดต่อกัน นับจากวันที่สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประมวลผลยอดใช้จ่ายทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 10. ส่วนของผู้ใช้บริการ
  • 10.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าชม M Card Application หรือ Website และใช้บริการบางประเภทได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่ต้องลงทะเบียนการใช้งาน
  • 10.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 10.3 ผู้ใช้บริการตกลงว่าคะแนนที่สะสมจากการใช้บริการM Card Application หรือ Website มีไว้เพื่อการแลกรับสิทธิประโยชน์ เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ และคะแนนที่สะสมจะสิ้นผลโดยอัตโนมัติเมื่อการใช้งานของผู้ใช้บริการถูกยกเลิกตามข้อ 10.2
 11. เงื่อนไขการรับรางวัล / M-Coupon
  • 11.1 พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ บริษัทฯ จะมอบรางวัล หรือ M-Coupon โดยประกาศแคมเปญและเงื่อนไขการได้รับรางวัล หรือ M-Coupon บน M Card Application และ/หรือ Website เพื่อให้ลูกค้าแสดงความประสงค์ขอรับรางวัล หรือ M-Coupon ทั้งนี้โดยเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะที่พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย หรือ บริษัทฯ กำหนดเพื่อการมอบรางวัล หรือ M-Coupon นั้นๆ
  • 11.2 ลูกค้าต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการได้รับรางวัล หรือ M-Coupon ที่พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขของการรับรางวัล หรือ M-Coupon ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • 11.3 การรับรางวัล หรือ M-Coupon เป็นธุรกรรมโดยตรงระหว่างลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งดำเนินการผ่าน Website หรือ M Card Application และเมื่อลูกค้าส่งคำขอรับรางวัล หรือ M-Coupon แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ และในกรณีที่ใช้คะแนนสะสม (M Point) หรือคะแนนเพื่อแลกรับรางวัล หรือ M-Coupon จะไม่มีการคืนคะแนนสะสม (M Point) หรือคะแนนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • 11.4 รางวัลจะถูกจัดส่งไปยังชื่อและที่อยู่ของลูกค้าในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการขอรับ หรือ แลกรับรางวัล ทั้งนี้ หากบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดส่งรางวัลที่พันธมิตรทางธุรกิจเสนอให้ นั้น การดำเนินการดังกล่าวไม่ถือว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าแต่อย่างใด โดยพันธมิตรทางธุรกิจยังคงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อลูกค้าหากเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างการขนส่ง โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • 11.5 ในกรณีที่ไม่ได้รับรางวัล หรือ M-Coupon ที่พันธมิตรทางธุรกิจจัดส่งให้ลูกค้าต้องติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เสนอให้รางวัล หรือ M-Coupon โดยตรง และหากมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว พันธมิตรทางธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • 11.6 M-Coupon จะถูกจัดส่งไปยังบัญชีของลูกค้าหรือสามารถดาวน์โหลดได้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทฯ กำหนด
  • 11.7 ในกรณีที่ลูกค้าสามารถเลือกรับหรือแลกรับรางวัลทันที ณ จุดที่กำหนด (On-Spot Redemption) เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร จุดขายหรือสถานที่ที่พันธมิตรทางธุรกิจกำหนด ลูกค้าต้องตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดรับของรางวัลดังกล่าว
  • 11.8 พันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ สินค้าตัวอย่าง หรือสิ่งของที่พันธมิตรทางธุรกิจจัดส่งให้กับลูกค้ามีความชำรุดบกพร่อง หรือ แตกต่างจากที่ปรากฏในแคมเปญ หรือ M-Coupon
  • 11.9 บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบใดๆ ในการรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะใดๆ ของรางวัลที่มอบผ่านการใช้บริการM Card Application หรือ Website
  • 11.10 ลูกค้ารับทราบและตกลงรับผิดชอบชำระภาษีที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการรับรางวัล หรือ M-Coupon เช่น ภาษี ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
  • 11.11 ในการรับ หรือ แลกรับรางวัล หรือ M-Coupon และการจัดส่งรางวัลในแคมเปญใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม หากข้อตกลงและและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมดังกล่าวขัดหรือแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมนั้นไม่มีผลใดๆ ต่อการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดนี้
  • 11.12 เมื่อลูกค้าส่งคำขอแลกรับรางวัล หรือ M-Coupon แล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบว่าลูกค้ามีคะแนนเพียงพอที่จะขอแลกรับรางวัล หรือ M-Coupon ดังกล่าวหรือไม่ ในกรณีที่การแลกรับรางวัล หรือ M-Coupon ได้รับการยืนยันจากระบบ ระบบจะจัดส่งคำยืนยันการแลกรับรางวัล หรือ M-Coupon ไปให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ บริษัทฯ เพื่อทำการจัดส่งรางวัล หรือ M-Coupon ตามขั้นตอนต่อไป
  • 11.13 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนสะสม (M Point) หรือคะแนน (ไม่ว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงจากจำนวนคะแนนที่มีการประกาศในครั้งแรก) สำหรับแต่ละรางวัล หรือ M-Coupon ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ช่องทางการติดต่อ

  หากลูกค้ามีข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร หรือ M Card Application หรือ Website หรือ ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ หรือ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงสิทธิของลูกค้าตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยกเลิกความยินยอมหรือหยุดการรับข่าวสารหรือข้อมูลทางการตลาด หรือ กรณีที่พบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ทุกวันในเวลาทำการของบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

  MCard Call Center

  02-789-5555

  สถานที่ติดต่อ

  เคาน์เตอร์ M Card ของบริษัทฯ ทุกสาขา  หรือ

  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

  เลขที่ 49 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  DPO@themall.co.th

 13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในเวลาใดก็ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 14. ความรับผิดชอบและข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯ

  การกระทำใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัทฯ และ/หรือ ตามคำร้องขอของลูกค้าและ/หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า ให้มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ลูกค้าและ/หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งสิ้น

 15. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ

  บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ M Card Application หรือ Website ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการ M Card Application หรือ Website ได้ทันทีในกรณี ดังนี้

  • 15.1 บริษัทฯ สงสัยหรือเห็นว่าลูกค้ามิใช่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับยืนยันการทำธุรกรรม หรือมีการใช้บริการ M Card Application หรือ Website ในกิจการที่อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือในลักษณะที่ผิดปกติหรือเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฏหมาย หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการ หรือการทำรายการโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ
  • 15.2 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาล หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 16. ทรัพย์สินทางปัญญา

  เนื้อหาที่อยู่ใน M Card Application และ Website รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่น ๆ ("เนื้อหา") ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามเข้าถึง source code ของ M Card Application หรือ Website หรือมีส่วนร่วมในการโอนหรือขาย ให้เช่าซื้อหรือเช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด

 17. โมฆะแยกส่วน

  ในกรณีที่ข้อความใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ตกเป็นโมฆะ หรือ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับได้ ให้ข้อความส่วนอื่นตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ต่อไป

 18. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย