ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ “รับมากกว่า คว้า 3 สิทธิ์ เฉพาะสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด”

ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท

รางวัล แพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 รางวัล

1. คุณ เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน

2. คุณ ปฏิพนธ์ ต่างโอฐ

3. คุณ อรอุษา เชื้อวัฒนสถาพรเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกบัตรไทยไลฟ์การ์ด และบัตร M Card ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกันเท่านั้น

2. ผู้ได้รับรางวัลต้องเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น เดินทางระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี, ของรางวัลรวมตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบิน, ที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือ ระดับเทียบเท่า, ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุ, ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์, ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง, ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้

5. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

6. ผู้ได้รับรางวัล ติดต่อรับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ.61 ที่ ไทยประกันชีวิต โทร. 1124 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ M Celebration

ระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - 7 มกราคม 2561


ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฟู้โกว๊ก สายการบินบางกอกแอร์เวย์

จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 100,800 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 201,600 บาท

1. คุณ มานิตย์ ทวีหันต์

2. คุณ ธนัญญา กิตติสกุลนาม


ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ดานัง สายการบินบางกอกแอร์เวย์

จำนวน 8 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 55,000 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 440,000 บาท

1. คุณ มงคล ลิ่วลักษณ์

2. คุณ มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น

3. คุณ ศุขนิล มนทิรมาโนชญ์

4. คุณ นพคุณ สุขพานิช

5. คุณ ณัชจารีย์กร สวัสดิ์มงคลกุล

6. คุณ สมชาย ไพเราะเสถียร

7. คุณ วศิน ลิ้มเจริญสุข

8. คุณ สตรีรัตน์ รักษ์ธรรม


ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์

จำนวน 8 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 31,850 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 254,800 บาท


1. คุณ สิริพร รัตนนิลกาล

2. คุณ สุพรรณา ผลพาณิชเจริญ

3. คุณ เจษฏา รู้ปิติวิริยะ

4. คุณ กรรณิกา สวัสดิ์ปรีชา

5. คุณ ธนกร กุลดิลกกธรรม

6. คุณ เพ็ญพักตร์ วีระวัฒนมาศ

7. คุณ ประดับพร สหัสรังษี

8. คุณ ชัยรัตน์ เดชเลย์


ลุ้นรวม 1,000,000 M Point

คะแนนสะสม 100,000 M Point จำนวน 10 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ 12,500 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 125,000 บาท


1. คุณ พรชัย พึ่งบุญผ่อง

2. คุณ จารุนันท์ ถาวรแก้ว

3. คุณ ปิยธิดา วงษ์ปัญญา

4. คุณ อนุชา จิตร์สุขภาพ

5. คุณ จุฑามาศ จิตร์ภิรมย์

6. KHUN CHIMA SUZUKI

7. คุณ กาญจนา สวรธค์พิทักษ์

8. คุณ พัทธวิภา เจียมบูรณะกูล

9. คุณ ณงค์ศักดิ์ สุภาพ

10. คุณ กัปปิยา เชาวกุล

เงื่อนไข แลก 18 M Point ลุ้น 18 Prizes

แลก M Point ผ่าน M Card แอปพลิเคชั่น หรือเคาน์เตอร์ M Card , สำหรับ M Card และผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยรับสิทธิ์ X2 เมื่อแลกที่เคาน์เตอร์ M Card , ผู้โชคดีต้องเป็นสมาชิก M Card และเดินทางภายใน 1 ก.พ. – 31 ก.ค.61(ยกเว้น 11 -18 เม.ย. 61) , มูลค่าไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ซึ่งผู้โชคดีต้องชำระเพิ่มเติม , พนักงานไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ


เงื่อนไข ลุ้นรวม 1,000,000 M Point เมื่อสมัคสมาชิก M Card ใหม่ และมียอดซื้อสะสม 1,000 บาทขึ้นไป

เฉพาะ M Card ที่สมัครใหม่ และมียอดซื้อสะสมในห้างฯ 1,000 บาทขึ้นไป , สมาชิกใหม่ตามเงื่อนไขที่ระบุในใบสมัคร , ผู้โชคดีจะได้รับ 100,000 M Point ภายใน 7 วันทำการ หลังจากชำระภาษีของรางวัล


เงื่อนไขรวม

จับรายชื่อผู้ โชคดี 22 ม.ค. 61 ที่ เดอะมอลล์ รามคำแหง , ประกาศรางวัล 23 ม.ค. 61 ที่ www.mcardmall.com , www.facebook.com/ mcardforall , M Card แอพพลิเคชั่น และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ , รับรางวัล 24 ม.ค. – 24 ก.พ. 61 , รางวัล 100,000 M Point มูลค่า 12,500 บาท , มูลค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ดานัง มูลค่า 55,000 บาท / รางวัล , มูลค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง มูลค่า 31,850 บาท / รางวัล , มูลค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฟู้โกว๊ก มูลค่า 100,800 บาท / รางวัล , ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ที่เคาน์เตอร์ VIP Service ชั้น 3 เอ็มโพเรียม , ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ , ห้างฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการ หรือกำหนดมูลค่าของรางวัล , ผู้โชคดีต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น , คำตัดสินของห้างฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด , สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

M Card Top Spenders

สมาชิก M Card สะสมยอดซื้อภายในห้างฯและศูนย์ฯ

พร้อมชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย (ขั้นต่ำ 300,000 บาท) ร่วม Myanmar Exclusive Trip

เปิดประสบการณ์เที่ยวพม่าระดับ 5 ดาว จำนวน 4 วัน 3 คืน

1. คุณ ภาวิดา เขมาภิรัตน์

2. คุณ สมศักดิ์ ตั้งจุตินันท์

3. คุณ เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน

4. คุณ สมพงษ์ จารุนิเวศน์

5. คุณ ธัญพร เตธนานันท์

6. คุณ บุสรี จันทร์ทวี

7. คุณ ภัสสรา เตธนานันท์

8. คุณ วรรณา เลิศลอยกุลชัย

เงื่อนไข M Card Top Spenders

บันทึกยอดซื้อผ่านบัตร M Card และชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยภายในวันและสาขาเดียวกัน , ประมวลยอดซื้อจาก M Card หมายเลขเดียวกันเท่านั้น , กรณีที่ยอดซื้อเท่ากันจะตัดสินจากลำดับการบันทึกยอดซื้อ , ยอดซื้อสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไป , ทริปจะต้องเดินทางร่วมกัน 23 - 26 ก.พ. 61 ตามโปรแกรมทัวร์ที่กำหนด , จำกัด 1 รางวัล / 1 หมายเลขบัตร , เป็นรางวัลรวมของ เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และ บลูพอร์ต หัวหิน , บริษัทไม่รับผิดชอบหากผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ , ของรางวัลรวมตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ค่าออกบัตรโดยสาร ค่าโรงแรม ค่าภาษีน้ำมัน และ ค่าภาษีสนามบิน , ชื่อ-นามสกุลผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตร M Card จะต้องตรงกัน , ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตร Fleet Card และบัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ , ใบเสร็จห้างฯ ยกเว้น สุรา/Wine Cellar , Food Hall , Take Home , บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน , ยา , การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน , ใบเสร็จศูนย์ฯ: จะต้องเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ ออกโดยร้านในศูนย์การค้าระบุชื่อร้านค้า , เลขที่เสียภาษีชัดเจน , ยกเว้นใบเสร็จ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และบุหรี่ , ยา , บัตรกำนัล , บัตรเงินสด , บัตรเติมเงินทุกประเภท , ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร , ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ , ค่าดอกเบี้ย , ค่าปรับ , ค่าธรรมเนียมต่างๆ , สินค้าผ่อนชำระ , ทองคำ และ จิลเวอรี่

ดูหนังออนไลน์ฟรี 1 เดือนกับ Monomaxxx

วันนี้ – 31 ม.ค. 2561 999 k

จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์ 10,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Card เท่านั้น
  • รับรหัสดูหนังผ่าน M Card แอปพลิเคชัน นำรหัสที่ได้ไปใส่ในช่องรหัสโปรโมชั่น https://www.monomaxxx.com/mcard2017
  • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
  • ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  • รหัสดูฟรีหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2561