ช้อปสกุลเงินต่างประเทศ กับ BANGKOK BANK M รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55,000 บาท

เมือใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทั่วโลก รวมการใช้จ่ายออนไลน์

BANGKOK BANK M VISA รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55,000 บาท เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รวมการใช้จ่ายออนไลน์
1 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็ม วีซ่า เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตามเงื่อนไขกำหนด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55,000 บาท* 

ลงทะเบียนผ่าน SMS ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ พิมพ์ BMIT (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)


เงื่อนไข 

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M VISA ทุกประเภท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ รวมช่องทางออนไลน์  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55,000 บาท/ หมายเลขบัตรเครดิต/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนโดยส่งข้อความผ่าน SMS พิมพ์ BMIT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าสินค้า/บริการเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ที่ร้านค้าในต่างประเทศ หรือชำระออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของต่างประเทศ และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมเมื่อเทียบเป็นเงินบาทตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด (การคำนวณยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่บันทึกรายการ หรือ Posting Date ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต หรือ Statement)
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร จะคำนวณจากวันที่มีการทำรายการ (Transaction Date) ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น สำหรับยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่เป็นเงินบาท การซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยเงินบาท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ชำระภาษี ซื้อกองทุน ซื้อประกัน และการซื้อเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรธนาคารกรุงเทพ ที่ไม่มีรายการผิดนัดชำระ, ไม่ผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ และจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปลดยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากผู้ถือบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa โทร. 0 2638 4100
We think you'll love